Norsk English

Prisolve Avtalevilkår

1. Selskapet

Avtalen gjelder mellom Prisolve AS org.nr. 999 240 763 (heretter benevnt Prisolve) og en juridisk enhet som tegner avtale med Prisolve heretter benevnt Kunden. Prisolve AS leverer tjenesten Prisolve (tjenesten), en nettbasert rapporterings- og analyseløsning.

2. Inngåelse av avtale

Avtalen anses inngått når Kunden bekrefter sin avtaletiltredelse ved å logge inn med mottatt brukernavn og passord på logg inn. Leveransen er gjennomført og levert når Kunden har mottatt brukernavn og passord til tjenesten. Kundene får gratis support på bruk av tjenesten. Supporttjenesten er tilgjengelig fra 0800-1600 alle hverdager.

3. Kundens rettigheter og plikter

Ved tegning av avtale får Kunden tilgang til produkter og tjenester som benyttes via Internett. Omfanget av produktet er beskrevet i tilbud sendt til Kunden. Kunden kan fritt disponere data i systemet. Ved oppsigelse blir all Kundens data i tjenesten slettet. Alle skriftlige meddelelser fra Prisolve til Kunden foretas via e-post. Dette inkluderer bl.a. informasjon om prisendringer eller produktendringer, fakturaer samt eventuelle purringer og inkassovarsler. Kunden har ansvar for at korrekt e-postadresse til enhver tid er gjort kjent for Prisolve. Ved bestilling av Prisolve gjelder en angrefrist på 14 dager. Etter dette oversendes faktura per e-post. Data i tjenesten hentes inn ved bruk av api (application programming interface) eller ved innlesning av datafiler. Da Prisolve ikke har kontroll på api'er fra datakilden har Kunden ansvaret for å sjekke at overført data stemmer overens med primærdatakilden. Prisolve står ikke ansvarlig dersom det oppstår avvik mellom data i applikasjonen og kildedataene. Dersom overført data ikke stemmer overens forplikter Kunden til å ta kontakt med Prisolve på support@prisolve.com.

4. Prisolve forpliktelser

Prisolve forplikter seg til ikke å gi uvedkommende opplysninger om Kunden som Prisolve mottar i forbindelse med tegning av avtalen. Prisolves eventuelle erstatningsansvar overfor Kunden følger de til enhver tid gjeldende regler. Prisolve fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar for direkte og indirekte tap (konsekvenstap; så som tap av inntekter m.v.) som følger av feil på websiden eller servers nedetid. Nettsiden vil kunne være utilgjengelig i korte perioder grunnet oppgraderinger, teknisk vedlikehold og lignende. Prisolve forbeholder seg retten til å gjøre endringer som forbedrer produktene, uten å informere Kunden om dette. Prisolve forplikter seg til å meddele eventuelle prisendringer til Kunden senest en måned før endringene trer i kraft, med unntak av prisnedsettelse på eksisterende produkt. Prisolve skal sørge for at selskapets internett-tjenester betjenes enten gjennom egen Web-tjener eller gjennom samarbeidspartner. Force Majeure: Prisolve kan ikke stilles ansvarlig for endringer som er forårsaket av forhold som ligger utenfor Prisolves kontroll, slik som streik, lockout, krig og andre omstendigheter, politiske og offentlige bestemmelser.

5. Betalingsbetingelser

Kunden betaler de til enhver tid gjeldende priser for de tjenester som Prisolve tilbyr. Forfall på fakturaer er bestemt i tilbudsbrevet. Avtalen gjelder inntil Kunden sender skriftlig oppsigelse. Oppsigelse gjelder ved utgangen av måneden den er mottatt i. Ved forsinket betaling til Prisolve beregnes morarenter og omkostninger i henhold til "Lov om forsinket betaling". Dersom utestående beløp ikke er innbetalt innen 28 dager etter forfall blir forholdet oversendt til inkasso hvor dertil hørende omkostninger blir avkrevd Kunden.  Samtidig vil tilgang til tjenesten bli stengt inntil faktura er betalt. Prisolve forbeholder seg retten til å transportere denne kontrakten.

6. Tvister

Ved tvist mellom Kunden og Prisolve, kan forhold regulert i denne avtale, bringes inn for Oslo Tingrett. Et eventuelt erstatningsansvar er alltid begrenset oppad til kontraktsverdi. Slik klage må være fremmet senest to måneder etter at forholdet ble kjent for Kunden eller Prisolve, eller senest en måned etter at man gjennom korrspondanse har påvist at det er en uenighet.